بابا شيره

يه ضرب المثلی هست که ميگه مردا قبل از ازدواج شير وحشی تو جنگل هستن. بعد از ازدواج شير باِغ وحشن تو قفس. بعد از بچه‌دار شدن شير سيرک در حال دلقک بازی. ميدونم باباها . شما بچه‌هاتونو دوست دارين. اما اينقدر زير سوالم نبرين. بذارين بدون سانسور هميشه حرف دلمو بزنم. باشه؟ باشه؟ باشه؟