بار کامیون

دوستی تعريف ميکنه که چند سال پيش سهند کوچولو حين ماشين بازی مرتب ايجاد بوهای نامطبوع ميکرده! تا اونجا که ديگه طاقت دوست ما طاق ميشه به آقا کوچولو ميگه: عزيزم اگه دست شويی داری برو، بعد بيا بازی کن. سهند انگار که بهش برخورده باشه ميگه: دارم بازی ميکنم. دوست ما تکرار ميکنه: خوب حالا تو برو، بعدش بيا بازی کن. داد پسره در میاد که: إ … بازیمو خراب نکن، من يه کاميون کمپرسی‌ام که بار گند زدم!