وقتی سگی جوجه بزايد

امروز جوجه‌ها با هم دعواشون شد. وقتی رسيدم ديدم دختره موهای پسره رو ميکشه! و پسره دست دختره رو می پيچونه! وحشت کردم. تا حالا اصلا سابقه نداشت. دويدم و جداشون کردم. پسره وقت جدا شدن انگار که غيظش نخوابيده بود به کوچيکه گفت: جوجه سگ!
خودمونيم، راست هم ميگه‌ها … من متولد سال سگم!