نکته

يک پدر نوشته بود مادر بودن از زن بودن سخت تره. شما رو نميدونم اما من اونقدر مادر بودم که ديگه وقتی واسه زن بودن که هيچ، واسه آدم بودن برام نمونده. ميدونين منظورم چيه؟