يادداشت يک مادر متحير

امروز بی ادب شدم. اما ببينين اين چی ميگه:
بهش ميگم گل پسر برام با زندگی کردن جمله بساز. ميگه يعنی چی. گفتم يعنی ما در شهر …. زندگی ميکنيم. فلانی فلان شهر است و …ميدونين جمله ش چی بود؟
پی پی تو سيفون زندگی ميکنه.
حالا من حاليش کنم جای پی پی تو سيفون نيست يا ادبش کنم از اين حرفا نزنه؟