فرصت

من امروز از ساعت ۸ درگير بودم. دادگاه… کلانتری… دفتر وکالت… الان هيچ حس نوشتن ندارم.. بهم يه کم فرصت بدين.