سرگرمی

یکی از مهمترين مشکلات من با بچه هام، استفراغه. باور کنين اصلا جنبه تهوع نداره. هر دوشون بطور ارادی از هر چی خوششون نياد اونو بالا ميارن. حالا بزرگه ديگه عاقل شده بيشتر سعی ميکنه تف کنه و جای شکرش باقيه. (به مرگ گرفتنم که به تب راضی شدم!)
البته منم راه حل مناسب رو پیدا کردم. کافیه وقت دادن غذا، خصوصا به کوچیکه، سرش رو به کاری گرم کنم. امروزم چند تا از این عروسکای روی یخچال رو دادم دستش. کاری که هیچوقت نمیکنم.
بزرگه با حیرت نگام کرد و گفت: اینا رو بهش دادی؟ چرا؟ هیچوقت که بهمون نمیدادیشون؟ جواب دادم: خوب میخوام سرش گرم شه تا بتونم صبحونه بهش بدم. گفت: به منم یه چیزی بده. یکی از عروسکا رو با بدبختی از دست دختره درآوردم و بهش دادم. انگار که از انتخابم راضی نبود، با بی حوصلگی نگام کرد و گفت: نه.. یه چیزی بده که سرمو داغ کنه. این فقط گرمش کرده!