جواب

ميگه حضانت بچه ها رو بهت نميدم.
بچه ها رو بهت نميدم.
مهريه تو میتوني بگيری و بری…
من چکار کنم؟ چکار میتونم بکنم…
کجا برم؟ کجا میتونم برم…
بهم بگين…