استاد جوجه

من از جمله‌هایی مثل چاکريم و مخلصيم و نوکريم و … بدم مياد که متاسفانه توی تلويزيون خیلی تکرار ميشه.
امشب پسره به خواهرش گفت: خاتونی مخلصتیم. با ناراحتی گفتم: حرف بد نزن. اینا حرفای خوبی نیست که میگی. پرسید: مثل بی‌شرف؟!
برق ازم پرید. گفتم: دفعه آخرت باشه از این حرفا میزنی. راستش یه کمی هم بغض کرد. (فکر میکنم لازم بود براش)
اما از اون موقع تا حالا تو فکرم وقتی از در و دیوار داره فحش میریزه، چه انتظار زیادی دارم من از این بچه… گيريم حالا من کنترل کردم، مدرسه که رفت چی؟ دلم سوخت واسه پسره. هرچی که از مادری بايد بدونم اونه که داره يادم ميده. استاد پسرک جوجه!