چيزی که به آن عادت کرديم اما بچه‌ها نه!

به پسرم گفتم: برو مامانی بخواب خستگيت دربره. چشاش گرد شد و گفت: خستگيم کجا فرار کنه؟