شارژ موبایل

پسرم دو سال و نيمه بود که از تلفن بی‌سيم محروم شديم. بديش اين بود که بی‌سيم داشتيم و سالم هم بود اما هيچوقت شارژ نبود! چرا؟
خوب بخاطر اينکه تا چشم برميگردونديم آقا بی‌سيمو انداخته بود يه طرف و موبايل اسباب‌بازيشو گذاشته بود روی دستگاه اصلی تا شارژ بشه! اين قضيه شش ماهی طول کشيد تا از سرش افتاد.