گفتگوی تمدنها

يه جايی شنيدم که اگه ميخواهين بدونين که يه جامعه چقدر متمدنه ببينين طرز رفتارش با حيوانات، بچه‌ها و زنها چه جوريه.
شما توی ايران زندگی ميکنين، به من بگين ما چقدر متمدن هستيم؟