خاطره برفی

يکی از دوستام تعريف ميکنه که وقتی برای اولين بار برف رو ميبينه رو به داداشش ميکنه و ميگه: وای سعيد نيگا تن… همه جا پر از نمته (نمکه)!

داداشش حق به جانب نگاش ميکنه و ميگه: خره! اينا که نمت نيس، شتره (شکره)!