من مرغم!؟

يه موضوع جالب. از خيليها کمک خواستم (و هنوزم ميخوام ) واسه ساختن لوگو. ميدونين ۹۵درصد لوگوهای رسيده يه مرغ رو نشون ميداد با دو تا جوجه!

دلخور نشين تو رو خدا…