تست دموکراسی

خواستم برم بخوابم گفتم اينا رو هم بنويسم و برم. راستش رنجيد‌م از اينکه دارم قاطی بازيی ميشم که دوست ندارم.
اما تا وقتی که برميگردم، لطفا هر چی دلتون خواست بنويسين. بد و بیراه بگين. دلتنگی کنين يا حتی قربون صدقه جوجه‌ها برين.. به کسی چه مربوط که شما چی دوست دارين. اما لطفا اجازه بدين من هر چی که فکر ميکنم صلاحه بنويسم.
من خسته شدم از بس توضیح دادم. اومدم اینجا که توضیح ندم… نمیدونم میتونم حرفمو بزنم یا بازم باید توضیح بدم؟ به من خط ندين. من يه آدمم با همه نقاط ضعفش. منو همين طور که هستم قبول کنين و اجازه بدين بقيه هم در ابراز علاقه‌شون آزاد باشن.
اينم يه نوع تمرين دموکراسيه نه؟