فقیر

به علت فقر مالی! و فقر اخلاقی! تا اول ديماه در اينجا چيزی نوشته نخواهد شد!