کابوس شبانه

هميشه فکر ميکردم که اين بچه‌ها هستن که بخاطر ترسا و کابوسای شبانه‌شون دوست دارن پيش بزرگترا بخوابن، اما امشب منم دوست دارم تا صبح کنار اونا بخوابم. انگار که از چيزی ترسيدم.