آقا عزت

در رو باز کرد و پريد بيرون. تا اومدم واکنش نشون بدم داد زد: بس کن ديگه آقا عزت! با عجله کشيدمش توی خونه و در همون حالی که داشتم درو قفل ميکردم گفتم: مامان جان به اين سگه نگو آقا عزت. درست نيست. لباشو جمع کرد و گفت: إ… آخه اينم مثل آقا عزت هی غر ميزنه!
نميدونم شايد بهتره حاليش کنم اون آقا هم فقط توی فيلم اينجوريه!