پیاده‌روی

ديروز سفت و سخت بچه‌ها رو لباس پوشوندم و گفتم بريم خريد. جوجه‌ها خيلی خوشحال بودن. احتمالا خودمم همين طور. چون با وجود اين که ميدونستم سرده و راه دوره وحتما بايد با ماشين بريم، رو به پسرم کردم و گفتم: خوب پسر خوشگله، با ماشين بريم يا پياده؟ پسرک در حالی که بالا و پايين میپريد فریاد زد: با پياده!