لباس دردسرساز

وقتی ميگم دستی دستی واسه خودم شر درست کردم نگين نه… پارسال برادرم به من يه لباس خيلی ناز هديه داد. در واقع دو تا… يکی واسه خودم مخصوص زمان بارداری و شيردهی و يکی هم واسه جوجه کوچیکه.
البته از اونجايی که تجربه داشتن بچه نداره لباس رو به اندازه و قد و قامت امسال دختره خريد. هر دوی لباسام از یه پارچه بودن. ديشب لباسه رو واسه اولین بار تن دختره کردم.
از صبح که پسره چشمش خورده به اين لباسه، داره هی با من چونه ميزنه که تو اونو بيشتر از من دوست داری چون از لباست قيچی کردی و براش لباس دوختی. هر چی ميگم: نه مادر من، اينا از اول دو تا بودن! ميگه: نه، اگه دوتا بودن پس چرا سه تا نبودن تا منم يکيشو بپوشم!
تو خونه ما هميشه وضع اينه… حتی اگه يکيشونو دعوا کنی اون يکی مدعی ميشه پس من چی! حتی کوچيکه!