انتخاب با شماست

وقتی ميگم حافظه بچه‌ها حيرت آوره، باور کنين. صبح سرجيو به بچه‌ها تلفن زد. شنيدم که پسرک بهش ميگفت: ببين بابا، انتخاب با خودته! ميتونی بيايی اينجا و داد بزنی. اما اگه داد زدی اونوقت به من نگو گريه نکن. چون من گريه ميکنم وقتی با مامان دعوا ميکنی……

راستش منم داشتم گريه ميکردم پشت در…
میدونین آخرین باری که داد و فریاد شده بود کی بود؟