اين بچه‌ها…

دوان دوان اومد تو اتاقم و پرسید: مامان شما حساب بلدين که به من عددا رو ياد ميدين؟ گفتم: آره جونم. من توی مدرسه حساب کردن رو ياد گرفتم. با کنجکاوی نگام کرد و گفت: پس لطفا بگين، پنچ تا هفتاد و هفت با سه تا نود و نه با يه دونه سيزده چند ميشه؟