رائلی؟!

رفته بودم وبلاگ کتبالو رو بخونم، ديدم گل آقا لينک داده به يه مطلبی. نمیدونم چی باعث شده بود فکر کنم دوره اين حرفا ديگه گذشته؟

پيوست: نظرم رو پرسيده بودين؟ خرافاته… نميتونم باور کنم در سال ۲۰۰۳ ميلادی هنوز آدمايی پيدا ميشن که به اين چيزا بها ميدن… نه تنها از نظر فکری، بلکه پول هم پرداخت ميکنن…. فکر ميکنم زيادی تو خونه نشستن و بچه بزرگ کردن باعث شده دچار خوشبينی احمقانه‌ نسبت به رشد مغزی آدما بشم… راستی به نظر شما شباهت آرم اين گروه به ستاره شش پر اسرائيل اتفاقيه؟
اين پيوست بنا به مصلحت و برائت از اشتباه اضافه نشده… اين نظر قلبی و واقعی منه.. همين.