شعر خوانی

به پسرم گفتم: گلم شعر يه توپ دارم قل‌قليه ( غل‌غليه؟ ) رو برام بخون. با غرور ايستاد و شروع کرد: يه توپ دارم قلقليه… سرخ و سفيد و آبی و سبز و سياه و صورتی و بنفش و …..

نميدونم چی باعث شد ارائه معلومات رنگ شناسيش به آواز خوندنش يهو غلبه کنه!