نسل طلبکار

عجب کاری کردم‌ها… نميدونم چرا موقع خواب به پسرک گفتم: جيش ميش نداری؟ خندید و گفت: مامان نوشی جیش، نه جیش میش!

از اون موقع تا حالا ده دقيقه‌س که هی ميگه جيش ميش و ميخنده…
عجب نسل طلبکارین اینا!