سه تا آدم مختلف

نميدونم چرا… ولی يا هيچکس به اين آقا سر نميزنه، يا هيچکس بجز من براش پيغام نميذاره.

يکی ديگه هم هست که من تازه ديشب خوندمش.

راستی فکر نميکنين اين دوست عزيز هم کم کم داره بيمزه مينويسه؟