اين نظرخواهی مصيبت‌ساز

ميون شماها کسی هست به من ياد بده اين نظر خواهی رو چطور ميشه برداشت؟ ببخشين من دوست دارم تماس با شما دو طرفه باشه اما اينجا جايی نيست که يه مشت مريض روانی بيان و عقده‌های جنسی خودشون رو خالی کنن.
حالا که بعضيا اونقدر حقيرن که حتی نميتونن از خودشون يه ايميل باقی بذارن تا جواب فحشاشون رو بدم متخصصين اين کار بهشون بدن، مجبورم اين تنها محل تراوش افکار پليدشون رو ببندم.
فکر کنم بايد از آقای نوسان بپرسم.