دلتنگی 

دلم گرفت… چقدر خونه نوشی سوت و کور شده…. بابا بياين فحش بدين! داد بزنين! من نظرخواهيمو ميخوام… دلم پوسيد بخدا.