تداعی معنی

دلم نمياد به دختر دوستم بگم که اين قدر ذوق دخترم رو نکنه…. ميدونين چيه؟ جوجه کوچیکه هر وقت که دختر دوستم رو می‌بينه يا ميشنوه در موردش دارن صحبت ميکنن، دست ميزنه و ابراز احساسات ميکنه… دختر دوستمم ذوق میکنه. طفلکی نميدونه که اين همه هیاهو فقط بخاطر اسمشه، آخه اسم دختر دوستمآفرينه!

راستی بچه‌های شما نسبت به کلمه آفرين شرطی نشدن؟