آلبالو خوشگله 

عصر به پسرم گفتم: «آلوشا چی ميخوری برات بيارم؟» گفت: «آلبالو خوشگله!» گفتم: «مامانی الان که فصل آلبالو نيست.» گفت: «إ… پس چرا تو اون ظرفه هست؟» و ظرف پر از آلبالو خشکه!! رو نشون داد.