پنجاه تومنی

یکی دو ساعت پیش داشتيم عددا رو با هم کار ميکرديم… رسيديم به ۵۰۰، نگاش کردم و با مهربونی گفتم: «خوب پسر طلا اين چنده؟» با همه صورتش لبخند زد و گفت: «پنجاه تومنی!»

خوب بچه راست ميگه دیگه، روی پنجاه تومنی نوشته ۵۰۰ ريال!!!