تسليم 

تسليم… فقط اون دسته از منتقدای عزيز که هميشه شاکی بودين… من بهتون فرصت دادم. چرا انتقاد نکردين؟ من که گفتم سکوت ميکنم. به هر حال هنوز نوشته پايينی در اختيار شماست. هنوز هم اگه کسی لطفی داره واسه رد وبلاگ يا تائيدش، محبت کنه و اونجا بنويسه. منتظر ماجراهای نوشی و جوجه‌هايش باشين.