مکالمه تلفنی 

امشب آلوشای من با روژان دختر خواهر رنگین کمان تلفنی صحبت کرد. راستش من اونقدرا عادت ندارم که به صحبتای خصوصی پسرم گوش کنم ولی باور کنين اين دو جمله رو اتفاقی شنيدم و بعد با دايی جواد کلی بهش خنديديم… شما هم بخونين:

آلوشا : تو همسر من هستی؟
روژان : بله!
آلوشا : موهات تا کجا بلنده؟
روژان : تا اينجا!

آخه وروجک تو همسر رو از کجا یاد گرفتی؟
خدا ختم به خير کنه!

 

بعد از تحرير
حرفهای آقای طواف دايی روژان رو هم بخونين:

سه شنبه، 29 بهمن 1381، ساعت 7:42 نويسنده: جواد طواف
روژانِ من رو بگو.. فوري مي گفت بيا خونه ما!.. آدرس هم ميداد!.. اما عجب مادر شوهرِ خوبي داره اين خواهرزاده من:)

سه شنبه، 29 بهمن 1381، ساعت 14:30 نويسنده: جواد طواف
جالبه که ديروز وقتي نوشي خانوم مي خواست با روژان حرف بزنه.. روژان همش مي گفت گوشي رو بده به پسرت!.. مي خوام با اون صحبت کنم!.. و وقتي به پسرِ نوشي جان گفت که بيا خونه ما.. اون هم گوشي رو داد به مامانش تا قرارِ خواستگاري رو اون بذاره!!:))