چيستان 

اينو خونه قشلاقی واسه ما کشيده اما چند تا اشتباه اساسی داره… اگه گفتين چيه؟

يه توضيح…. اين نقاشی سه تا اشتباه داره… جايزه هم چشم… کسی که يه هر سه تا اشتباه اشاره کنه… آدرس بده، قول ميدم يه کتاب پست کنم. نوشيه و قولش.

 

naghashi