ذهن مشغول 

چند روز پیش با بی حوصلگی تمام گوشت چرخ کرده و پیاز رو توی ماهیتابه پهن کردم تا پونزده دقیقه‌ایی ناهار رو آماده کنم. آلیوشا تموم مدت از پشت میز آشپزخونه سرک میکشید و میپرسید: «ناهار چی داریم؟» منم بدون اینکه به جوابی که میدم توجه کنم اولین اسمی که به ذهنم رسید گفتم: «آلوشکانا کبابی!!»
فکر میکنم چند باری پرسید. منم بدون توجه همون جواب رو تکرار کردم که یهو با صدای گریه ناگهانی‌ش از جا پریدم:«چرا میخوای منو کباب کنی و بخوری!… چرا؟»

……………………………

میشه یکی به من بگه اسم این غذا چیه؟ بشقابی؟ کباب تابه ای؟ کباب دیسی؟ شما بهش چی میگین؟