همسرايان 

از نورهود بسيار ممنونم، بخاطر اين همسرايی بامزه اسبها. فقط يادتون باشه اگه از صدای اسبی خوشتون نيومد فقط کافيه روش کليک کنين… و راستی واسه اينکه شروع به خوندن هم کنن باید بهشون اشاره – کلیک – بشه!

راستی… حتما حتما به اينجا يه سری بزنين.