.

و بدین سان‌ست
که کسی می‌میرد
و کسی ميماند…

 

 

Advertisements