ماهنامه زنان

از وبلاگ زنانه ها:

زنان را نجات دهيم.

نگذاريم مجله خوب زنان، که تريبون بسيار فعالی برای نوشته ها و مسائل زنان ايران است به ورشکستگی مالی برسد. کاری کنیم. در اينجا خبر را بخوانيد.
می‌دانم که در ايران جناح‌بندی‌های مختلف وجود دارد، مثل خارج از کشور، و می‌دانم که بسياری ممکن است اين جناح‌بندی‌ها را در کمک کردن و يا نکردن به نشريات، موثر بدانند. برای من ماهنامه زنان يکی از معدود نشرياتی است که معضلات زنان را در جامعه ايرانی به تحرير در‌می‌آورد. نشريه خوب فصل زنان، (جنس دوم) نيز با مشکلات مالی فوق‌العاده زيادی ـ و نيز مشکلات ديگر ـ هر چهار ماه يک بار منتشر می‌شود. از تمام وبلاگ‌نويسان زن و تمام مردان آزاده در وبلاگستان تقاضا می کنم که کاری کنيم زنان مجبور به تعطیل نشود. زنان نه به لوگوی حمايتی احتياج دارد و نه به جمع کردن امضا. اين نشريه خوب زنان خيلی ساده، به پول احتياج دارد. کاری کنيم.