یافتم…. یافتم!

داشتم کارای خونه رو انجام میدادم که آلوشا مثل جت دوید توی اتاق و نفس نفس زنان گفت: «مامانی میدونستی جیش همون شاشه؟!!»
راستش یه کمی منو یاد ارشمیدس انداخت و قضیه حموم و اورکا و ………یادتونه که!؟