کمترین وظیفه

من حساسیت شما رو نسبت به عراق میفهمم. شاید خوزستانی ها بیشتر از بقیه نسبت به صدام واکنش داشته باشن… نمیدونم. من هنوز نتونستم موضع درستی در قبال این مسئله داشته باشم. اما امروز یه چیزی خوندم که دلم یهو لرزید… شما هم شعربانو رو بخونین…

كودكان تعريف روشن زندگاني ند.
در عراق كودكان از سوي سرمايه جهاني در معرض فاجعه اي جنايتكارانه اند.
براي نجات زندگي در عراق به فاجعه افرينان اعتراض كنيم .