اسم مشترک

به دوستی تلفن زدم که هم اسم دخترمه. (حالا شما فرض کنين ناشا) پسرم اومد تو اتاق و خواست که صحبت کنه. گفتم: «باشه.» پرسید: «کیه؟» جواب دادم:«خاله ناشا!» اخم کرد و با اين حال گوشی رو گرفت و چند کلمه ايی صحبت کرد. بعد گوشی رو داد دستم و آروم نشست تا صحبتم تموم شد.
وقتی تلفن رو قطع کردم با دلخوری زل زد تو چشمام و گفت:«مامان این خاله فکر کرده من بچه م؟ ناشا اينجا تو تختش خوابيده، اونوقت اون هی ميگه من ناشام، من ناشام!!!»