اولین عیدی

بچه ها تب دارن و سرفه میکنن. خدا به داد من برسه، دم عید و دو تا بچه سرما خورده… خدا به داد برسه.