نوشی چی بوده و نمیدونسته

باور میکنین این چیزها رو درباره من نوشته باشن؟