در مثل مناقشه نیست!

این دخترک ما هر چی که ازش بپرسن، میگه نه! چند روز پیش به آلوشا گفتم: «مامانی یه خورده حرف زدن به خواهری یاد بده. شما اسم هر چی که دستشه رو بگو. بگو این قاشقه، این کتابه و … تا زودتر حرف زدن یاد بگیره.»
حالا میون این همه چیز چی شد که پسر ما تصمیم گرفت با بله شروع کنه، با توجه به زیاد نه گفتن خواهرش خیلی هم دور از ذهن نبود و چیزی که جالبه سئوال و جواباییه که آقا! یاد خواهر کوچولوش داد!! توجه کنین:
آلوشا: «خواهری، شما داداش رو دوست داری؟ بگو بله!»
ناشا: «بل»
آلوشا: «هر چی من بگم، میگی چشم داداشی جون؟ بگو بله!»
ناشا: «بل»
آلوشا: «خواهری میخوای این ماشینو بدم به خودت؟ بگو نه!»
ناشا: «بل»
آلوشا: «نه خواهری، باید بگی نه!»
ناشا: «بــــــــــــــــــل…بــــل!»
آلوشا: «ا…. ماشینمو بده. من الکی گفتم!»

و صدای جیغ و داد بچه ها…