کد رمز

دو تا از اين مبلهای بادی… از همينا که مال بچه‌هاست، بادش ميکنن و مثل مبل ازش استفاده ميکنن و روش ميشينن، نميدونم ديدين يا نه…. خلاصه دو تا از اين مبلای بادی رو خيلی وقت پيشا، قبل از اينکه بچه‌دار بشم خريده بودم. امروز در کمد رو باز کردم و درشون آوردم. بگذريم که جونم دراومد تا با اين گلوی خراب و حال سرماخورده بادش کردم، اما بچه‌ها حسابی ذوق کرده بودن. نميدونم کتی رو ميشناسين يا نه؟ يه شخصيت کارتونيه… يه سری کتاباشو هم کتاب بنفشه چاپ کرده. فکر کنم پنج يا شيش تايی هستن. پسر منم اون کتابا رو داره. اين مبلا مثل کتی ميمونن. يه مبل پلاستيکی که کله اين گربهه رو داره و خيلی هم قشنگه.
hello-kitty[1]امروز وقتی بادشون کردم با خوشی به پسرم گفتم: «کدومو ميخوای؟ آبيه يا صورتيه؟» خنديد و گفت:‌ «شماره چهارش مال من، شماره دو مال خواهری!» گفتم: «مادری اين مبلا که شماره ندارن!» گفت: «کتابام که دارن….» و رفت کتاباشو آورد…. ميدونين چيه؟ راست ميگفت! جلد کتاب شماره چهار آبی بود و شماره دو صورتی…
يه کمی لقمه رو دور سرش نمی‌پيچونه اين پسره؟