عشق

امروز پسرم بهم میگه: «مامانی دوسم داری؟» گفتم: «نه! من عاشقت هستم.» با مهربونی خندید و گفت: «خدا نکنه!»
……
ببینم میون شما کسی از عشق چیز بدی به این پسرک گفته؟!