فرهنگ لغات

کسی میدونه آخ جون یعنی چی؟ راستش من که نتونستم معنیش کنم….
آخه اینم سئواله که آلوشا از من میپرسه؟