قند و دندون کرم خورده

آلوشا دوید و ازم پرسید: «مامان فامیل خاله آرزو چیه؟» گفتم: «قندی» و توی دلم به خودم گفتم واویلا… حالا حتما هزار تا سئوال راجع به اینکه لابد هر چی قند توی دنیاست مال بابای اونه و… میپرسه و تا جواب نگیره دست از سرم برنمیداره که یهو گفت: «دندوناشون رو کرم نمیخوره؟»
راستش به این یکیش دیگه فکر نکرده بودم!