مرحوم زنبور عسل

امروز آلوشا صدام کرد و گفت: «مامان بیا اینجا رو نگا کن… اینجا یه زنبور فوت کرده!» و زنبور مرده روی زمین رو نشون داد…