نیش زنبور

چند وقتیه به آلوشا یاد میدم که حیوونا چه خطراتی میتونن واسه آدم داشته باشن. اینکه سگا گاز میگیرن و گربه ها چنگ میزنن. پرنده ها نوک میزنن و حشراتم نیش. میون همه اینا، بیشتر از زنبور خوشش اومد، خوب منم با استفاده از یه زنبور مرده، بهش نشون دادم نیش زنبور دقیقا کجاست.
امروز صبح یکی از دوستام خیلی اتفاقی اومد بهم سر بزنه. خوشحال شدم. دو تا لیوان چای ریختم و اومدم نشستم و شروع کردیم به شوخی و خنده. آلوشا ظاهرا با خواهرش داشت بازی میکرد. اما همه هوش و حواسش پیش ما بود تا ببینه چی میگیم و چکار میکنیم. نمیدونم یهو چی شد که دوستم شروع کرد به تعریف از خودش و اینکه که چه خانوم باحالیه و نظیر نداره.
خوب راستش رو بخواهین با بعضیا شوخی کردن میچسبه! به شوخی بهش گفتم: «واه واه امان از زبونت. خیلی خوش قلب هستی ها! اما بدجوری نیش میزنی…» داشتیم میخندیدیم که که آلوشا دوید کنارم و با هیجان پرسید: «مامان…، بعنی نیش خاله همون جاییه که نیش زنبورا هست؟»
……
فکر کنم شانس آوردم که دوستم دقیقا نمیدونست نیش زنبور کجاست.